Totaal aantal uren insluitingen in separeerverblijf of extra beveiligde kamer 

Indicatorwaarde

Aantal uren

383.565

Verslagjaar: 2019

Trend

3-jarige trend
2017   
2019

Stabiele trend; getoetst een statistische toets is uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil

Interpretatie indicator

Het terugdringen van aantal en duur van vrijheidsbeperkende interventies is een belangrijk doel van de brancheorganisatie in de GGZ Geestelijke gezondheidszorg, beroepsverenigingen, cliëntenorganisaties en Rijksoverheid. Vrijheidsbeperkende interventies, zoals separatie, zijn ingrijpende maatregelen die niet zelden leiden tot verergering van angsten, depressie, psychose of tot suïcidaliteit. Er zijn alternatieve aanpakken beschikbaar maar die worden niet altijd  toegepast.

Trend uren separaties

Sla de grafiek Trend uren separatie van alle GGZ-instellingen 2014 - 2019 over en ga naar de datatabel

Bron: Zorginzicht.nl, bewerking door het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

  • Voor de trend berekening zijn voor een aantal instellingen (2) missende waarden geïmputeerd door middel van een lineaire regressie.

Trend in uren separatie per GGZ-instelling

Sla de grafiek Trend uren separatie per GGZ-instelling over en ga naar de datatabel

Bron: Zorginzicht.nl, bewerking door het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

  • Dit diagram laat zien welk deel van de GGZ Geestelijke gezondheidszorg-instellingen in de periode 2014 - 2019 een stijging, daling of geen verschil in totale separatieuren hebben geregistreerd.
  • Door middel van een lineaire regressie analyse is bepaald of de daling/stijging in het aantal separatieuren per instelling significant was in de periode 2014 - 2019.
  • Voor dit diagram zijn alleen instellingen meegenomen waarvan voor alle jaren metingen bekend zijn (dit betreft 22 GGZ-instellingen).

Verantwoordingstabel ziekenhuisopnamen astma en COPD

 

Toelichting

Volledige naam indicator

Totaal aantal uren separatie in de geestelijke gezondheidszorg.

Bron

Zorginstituut Nederland (2017 - 2019) en Casusregister Argus (2014)

Bronhouder primaire bron

Zorginstituut Nederland (2017 - 2019) en GGNet (2014)

Berekening

Som van het aantal uren separatie per GGZ Geestelijke gezondheidszorg-instelling 

Extra toelichting

De indicator is berekend op basis van gegevens van alle grote GGZ-instellingen (27).                                                     
Exclusie: Separaties op afdelingen of instellingen voor forensische zorg, instellingen voor specifieke patiëntengroepen en afdelingen psychiatrie in algemene ziekenhuizen en medische centra. 

Indicatorwaarde (26 van de 27 instellingen): voor de berekening van de indicatorwaarde zijn alleen instellingen meegnomen die in 2019 cijfers hebben aangeleverd. 

Trend alle instellingen (24 van de 27 instellingen): voor de trend zijn alleen instellingen meegenomen waar tenminste voor 3 jaar waarden zijn aangeleverd. voor twee instellingen is één ontbrekend jaar geïmputeerd door middel van lineaire regressie. 

Trend per instelling (22 van de 27 instellingen): voor de berekening van de trend per instelling zijn alleen instellingen meegenomen waarvan voor alle jaren een meting beschikbaar was. Met behulp van een lineaire regressieanalyse is bepaald of sprake was van een significant stijgende, dalende of gelijkblijvende trend voor elke instelling. 

Interpretatie

Het terugdringen van aantal en duur van vrijheidsbeperkende interventies is een belangrijk doel van de brancheorganisatie in de GGZ, beroepsverenigingen, cliëntenorganisaties en Rijksoverheid. Vrijheidsbeperkende interventies, zoals separatie, zijn ingrijpende maatregelen die niet zelden leiden tot verergering van angsten, depressie, psychose of tot suïcidaliteit. Er zijn alternatieve aanpakken beschikbaar maar die worden niet altijd  toegepast.

Indicatorontwikkeling

De Argus-registratie van vrijheidsbeperkende interventies bestaat niet meer. Om toch inzicht te krijgen in landelijke ontwikkelingen in het toepassen van vrijheidsbeperkende interventies, is voor de actualisatie van de indicator gebruik gemaakt van een andere bron (Zorginzicht), met als kanttekening dat de betrouwbaarheid van de cijfers niet helemaal duidelijk is, terwijl aan de validatie van de cijfers uit de Argus-registratie veel zorg besteed is. Er wordt gewerkt aan de opzet van een nieuwe registratie voor vrijheidsbeperkende interventies.

Toelichting bij de referentiewaarde

N.v.t.

Jaar

2019

Literatuur

Het Dolhuys Manifest 2016 Het Dolhuys Manifest, Het Dolhuys Manifest, Haarlem (2016) IGJ 2018 IGJ, Dwangtoepassing en separatiepraktijk in de GGZ: toezicht 2015 en 2016, Utrecht (2018) IGJ 2019 IGJ, Toezicht terugdringen separeren en afzonderen in de GGZ 2016 - 2019, Utrecht (2019) Rijksoverheid 2018 Rijksoverheid, Bestuurlijk akkoord geestelijke gezondheidszorg (GGZ) 2019 t/m 2022, Den Haag (2018) TNO 2013 TNO, Vrijheidsbeperking in de GGZ: veldnorm insluiting , Soesterberg (2013)