Percentage personen dat aangeeft dat de huisarts hem of haar meestal of altijd betrekt bij beslissingen over de zorg en behandeling

Indicatorwaarde

Percentage

93,0

Verslagjaar: 2020

Trend

5-jarige trend 
2016   
2020

Stijgende trend; gunstig; getoetst een statistische toets is uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil (een statistische toets is uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil )

Interpretatie indicator

Het betrekken van de patiënt bij beslissingen maakt deel uit van een patiëntgerichte zorg en is daarmee een indicator voor de kwaliteit van zorg.  

Internationaal

Sla de grafiek Personen die aangeven dat de huisarts hen betrekt bij beslissingen 2020 over en ga naar de datatabel

Bron: OECD Health Statistics

  • Door een verschil in de noemer bij de internationale berekening, wijkt het internationale cijfer iets af van het trendcijfer. Daarnaast wordt het internationale cijfer niet gecorrigeerd voor leeftijd en geslacht.

Trend

Sla de grafiek Trend patiënten die aangeven dat de huisarts hen meestal/altijd betrekt bij het nemen van beslissingen over en ga naar de datatabel

Bron: Consumentenpanel Gezondheidszorg, Nivel

  • Om een verandering in de periode 2016 - 2020 vast te stellen is een regressieanalyse uitgevoerd, waarbij is gecorrigeerd voor leeftijd en geslacht. De lineaire regressie laat een significante stijging zien, er is sprake van een stijgende lineaire trend.

Verantwoordingstabel arts betrekt patiënt bij beslissingen

 

Toelichting

Volledige naam indicator

Percentage personen dat aangeeft dat de huisarts hem of haar meestal of altijd betrekt bij beslissingen over de zorg en behandeling.

Bron

Consumentenpanel Gezondheidszorg, NivelOECD

Berekening

Teller: aantal respondenten dat aangeeft dat de huisarts hen meestal of altijd betrekt bij het maken van beslissingen. 
Noemer trend: aantal respondenten van 18 jaar en ouder met een vaste huisarts óf een vaste huisartsenpraktijk (n=701 (2020)).

Toelichting bij de berekening

  • De cijfers in de trendfiguur zijn tot stand gekomen na weging van de resultaten, waardoor deze wat betreft leeftijd en geslacht representatief zijn voor de algemene bevolking.
  • De internationale cijfers worden ongewogen weergegeven. 
  • Om een verandering in de periode 2016 - 2020 vast te stellen is een regressieanalyse uitgevoerd, waarbij is gecorrigeerd voor leeftijd en geslacht.  

Interpretatie

Het betrekken van de patiënt bij beslissingen maakt deel uit van een patiëntgerichte zorg en is daarmee een indicator voor de kwaliteit van zorg.  

Jaar

2020

Deze cijfers zijn ook onderdeel van

Staat van Volksgezondheid en Zorg: kerncijfers voor beleid

Experts en redactie

  • S. Brukx ( RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • R. Gijsen (RIVM)