Sterfte borstkanker 2020

Sla de grafiek Sterfte aan borstkanker 2020 over en ga naar de datatabel

Bron: CBS Doodsoorzakenstatistiek (gedownload van  CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) StatLine in augustus 2021)

 • ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision (International Classification of Diseases, tenth revision)-code C50
 • Cijfers zijn voorlopig
 • De absolute sterfte en de sterfte onder mannen is zichtbaar in de tabelweergave

In 2020 ruim 3.000 vrouwen overleden aan borstkanker

In 2020 zijn 3.058 vrouwen overleden aan borstkanker. Dit komt overeen met 34,9 per 100.000 vrouwen. De sterfte aan borstkanker neemt toe met de leeftijd, en is voor vrouwen in de leeftijdsklasse van 30-59 jaar één van de belangrijkste doodsoorzaken. In 2020 overleden 22 mannen aan borstkanker.


Trend sterfte borstkanker

Sla de grafiek Sterfte aan borstkanker 1980-2020 over en ga naar de datatabel

Bron: CBS Doodsoorzakenstatistiek (gedownload van  CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) StatLine in augustus 2021)

 • ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision (International Classification of Diseases, tenth revision)-code C50
 • Cijfers over 2020 zijn voorlopig
 • Gestandaardiseerd naar de bevolking van Nederland in 2020
 • De absolute sterfte (niet gestandaardiseerd) en de sterfte onder mannen is zichtbaar in de tabelweergave.
 • De sterftecijfers vanaf 2013 zijn minder goed vergelijkbaar met eerdere jaren omdat het CBS is overgestapt van handmatig naar automatisch coderen (zie Verantwoording).

Sterfte aan borstkanker vanaf 1999 afgenomen

De sterfte aan borstkanker is in de periode 1980-1999 nagenoeg gelijk gebleven. In de periode 1999-2020 is de sterfte met 39% afgenomen. De gepresenteerde trend is gecorrigeerd voor veranderingen in de omvang en leeftijdsopbouw van de bevolking (standaardisatie). In de periode 1980-2020 was de absolute sterfte (niet gestandaardiseerd) aan borstkanker onder vrouwen het hoogst in 1999. In dat jaar stierven 3.666 vrouwen met borstkanker als  onderliggende doodsoorzaak De ziekte of de gebeurtenis die aan de basis ligt van een aaneenschakeling van gebeurtenissen die tot de dood leidt. (De ziekte of de gebeurtenis die aan de basis ligt van een aaneenschakeling van gebeurtenissen die tot de dood leidt. ); in 2020 waren dat er 3.058 (voorlopige cijfers).

Belangrijke bijdrage bevolkingsonderzoek aan afname sterfte

Aangenomen wordt dat de afname in sterfte  voor een aanzienlijk deel is toe te schrijven aan de invoering van het bevolkingsonderzoek naar borstkanker ( Otto et al. 2003 Otto, SJ., Fracheboud, J, Looman, C. W. N., Broeders, MJ. M., Boer, R, Hendriks, JH. C. L., Verbeek, AL. M., de Koning, HJ., National Evaluation Team for Breast Cancer Screening, Initiation of population-based mammography screening in Dutch municipalities and effect on breast-cancer mortality: a systematic review. (2003) Otten et al. 2008 Otten, JD. M., Broeders, MJ. M., Fracheboud, J, Otto, SJ., de Koning, HJ., Verbeek, AL. M., Impressive time-related influence of the Dutch screening programme on breast cancer incidence and mortality, 1975-2006. (2008) ). Door het bevolkingsonderzoek wordt borstkanker in een eerder stadium ontdekt en kan de kanker eerder behandeld worden ( de Munck et al. 2018 de Munck, L, Fracheboud, J, de Bock, GH., Heeten, GJ den, Siesling, SS., Broeders, MJ. M., Is the incidence of advanced-stage breast cancer affected by whether women attend a steady-state screening program? (2018) ). Maar ook de introductie en ruimere toepassing van effectievere behandelingen hebben grote invloed gehad op de sterftedaling, zowel binnen de gescreende als de niet-gescreende leeftijdsgroepen.


Trend sterfte borstkanker naar leeftijd

Sla de grafiek Sterfte aan borstkanker naar leeftijd 1980-2018 over en ga naar de datatabel

Bron: CBS Doodsoorzakenstatistiek (gedownload van  CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) StatLine in juli 2020)

 • In de figuur zijn de 3-jaars voortschrijdende gemiddelden weergegeven (periode 1979-2019)
 • Gestandaardiseerd naar de bevolking van Nederland in 2019
 • Geïndexeerd (1990 = 100)
 • Cijfers over 2019 zijn voorlopig
 • ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision (International Classification of Diseases, tenth revision)-code C50
 • De sterftecijfers vanaf 2013 zijn minder goed vergelijkbaar met eerdere jaren omdat het CBS is overgestapt van handmatig naar automatisch coderen (zie Verantwoording)

Afname sterfte volgt op invoering bevolkingsonderzoek

De sterfte aan borstkanker is vanaf het midden van de jaren negentig van de vorige eeuw aanzienlijk afgenomen bij vrouwen jonger dan 75 jaar. Bij vrouwen van 75 jaar en ouder zette de daling later in, rond het jaar 2000. De gepresenteerde trends zijn gecorrigeerd voor veranderingen in de omvang en leeftijdssamenstelling van de bevolking (standaardisatie). Een verklaring voor de latere inzet van de afname van de sterfte bij vrouwen van 75 jaar en ouder is dat het bevolkingsonderzoek naar borstkanker in 1989 is gestart voor vrouwen in de leeftijd van 50 tot en met 70 jaar en tien jaar later is uitgebreid met vrouwen tot en met 75 jaar.


Trend relatieve 5-jaarsoverleving bij borstkanker

Sla de grafiek Trend relatieve vijfjaarsoverleving bij borstkanker over en ga naar de datatabel

Bron: NKR

 • ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision (International Classification of Diseases, tenth revision)-code C50
 • De cijfers zijn gecorrigeerd voor veranderingen in de omvang en leeftijdsopbouw van de bevolking door standaardisatie naar de 'International Cancer Survival Standard' (ICSS-2).
 • Naast het percentage overleving zijn ook de onder- en bovengrens van het 95%-betrouwbaarheidsinterval weergegeven.

Relatieve vijfjaarsoverleving borstkanker gestegen

De relatieve vijfjaarsoverleving is gestegen van 78,1% voor vrouwen die in de periode 1991-1995 zijn gediagnosticeerd met borstkanker tot 88,3% voor patiënten die in de periode 2011-2015 zijn gediagnosticeerd. Overigens blijft bij vrouwen met borstkanker ook meer dan 15 jaar na de diagnose de sterftekans groter dan in de algemene bevolking en kan men dan nog niet van genezing spreken ( Janssen-Heijnen et al. 2014 Janssen-Heijnen, M. L. G., van Steenbergen, L. N., Voogd, AC., Tjan-Heijnen, V. C. G., Nijhuis, P. H., Poortmans, P. M., van Spronsen, D. J., Coebergh, J. W. W., Small but significant excess mortality compared with the general population for long-term survivors of breast cancer in the Netherlands. (2014) ).

Overleving borstkanker neemt al toe sinds halverwege vorige eeuw

De overleving bij borstkanker neemt al decennia lang toe. Zo is de relatieve tienjaarsoverleving toegenomen van ruim 30% in de periode 1955-1969 tot ruim 70% in de periode 2000-2002 ( IKZ 2005 IKZ, Van meten naar weten; 50 jaar kankerregistratie, Eindhoven (2005) Louwman et al. 2008 Louwman, W. J., Voogd, AC., van Dijck, J. J. A. A. M., Nieuwenhuijzen, G. A. P., Ribot, J., Pruijt, J. F. M., Coebergh, J. W. W., On the rising trends of incidence and prognosis for breast cancer patients diagnosed 1975-2004: a long-term population-based study in southeastern Netherlands. (2008) ). Uit landelijke cijfers blijkt dat de relatieve tienjaarsoverleving 77% bedroeg voor patiënten die in de periode 2004-2007 zijn gediagnosticeerd met borstkanker.


 Staat van Volksgezondheid en Zorg: kerncijfers voor beleid:

 • A.M. Gommer ( RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
 • M.J.J.C. Poos (RIVM)
 • A.C. Voogd (UM, Maastricht University)
 • M. Rodriguez, red. (RIVM)