Bijna 9.900 ziekenhuisopnamen voor borstkanker in 2019

In 2019 waren er 9.890 klinische ziekenhuisopnamen voor borstkanker, waarvan 105 voor mannen. Het totaal aantal klinische ziekenhuisopnamen had betrekking op 29.725 opnamedagen, waarmee de gemiddelde opnameduur 3 dagen bedroeg. Het aantal opnamen kan groter zijn dan het aantal opgenomen personen, omdat een persoon meerdere keren per jaar opgenomen kan zijn.

Tabel: Ziekenhuisopnamen voor borstkanker 2019

 

Mannen

Vrouwen

Totaal

Aantal klinische opnamen Een klinische opname betreft een verblijf op een voor verpleging ingerichte afdeling, waarvoor één of meer verpleegdagen worden geregistreerd.

105

9.785

9.890

 • Aantal verpleegdagen

370

29.355

29.725

 • Gemiddelde opnameduur (dagen)

3,5

3

3

Aantal dagopnamen

290

68.255

68.540

Aantal observaties Een observatie is een 'langdurige observatie zonder overnachting'. Dit is een niet geplande vorm van verpleging van minimaal vier aaneengesloten uren, zonder overnachting, op een voor verpleging ingerichte afdeling, met als doel observatie van de patiënt. Een observatie omvat ten minste een…

0

20

20

Totaal opnamen

395

78.060

78.455

Bron: Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (gedownload van CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Statline in mei 2021)

 • ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision-code: C50
 • Aantal opnamen en verpleegdagen zijn afgerond op vijftallen
 • Cijfers zijn voorlopig
 • Achterliggende cijfers op CBS StatLine

Ziekenhuisopnamen voor borstkanker 2019

Sla de grafiek Ziekenhuisopnamen voor borstkanker naar leeftijd 2019 over en ga naar de datatabel

Bron: Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (gedownload van CBS Centraal Bureau voor de Statistiek StatLine in mei 2021)

 • ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision-code: C50
 • Cijfers zijn voorlopig
 • Het absolute aantal ziekenhuisopnamen is zichtbaar in de tabelweergave.
 • Achterliggende cijfers op CBS StatLine

Aantal ziekenhuisopnamen borstkanker neemt toe met leeftijd 

In 2019 waren er 9.890 ziekenhuisopnamen voor borstkanker in Nederland, waarvan 9.785 voor vrouwen. Dit aantal komt overeen met 11,2 opnamen per 10.000 vrouwen. Het aantal opnamen neemt toe met de leeftijd, maar op hoge leeftijd (85 jaar en ouder) neemt het aantal opnamen weer af. 


Trend ziekenhuisopnamen borstkanker

Sla de grafiek Ziekenhuisopnamen borstkanker 1981-2019 over en ga naar de datatabel

Bron: Landelijke Medische Registratie (1981-2012) en Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (2013-2019). De cijfers zijn gedownload van CBS Centraal Bureau voor de Statistiek StatLine in mei 2021 en bewerkt door het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

 • ICD-9 International Classification of Diseases, ninth revision-code: 174 (1981-2012); ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision-code: C50 (2013-2019)
 • Cijfers over 2019 zijn voorlopig
 • Gestandaardiseerd naar de bevolking van Nederland in 2019
 • De absolute cijfers (niet gestandaardiseerd) zijn zichtbaar in de tabelweergave.

Vanaf 2007 afname in ziekenhuisopnamen borstkanker

In 2019 waren er 9.890 klinische ziekenhuisopnamen voor borstkanker in Nederland (11,2 per 10.000 vrouwen). In de periode 1981-2007 is het aantal klinische opnamen Een klinische opname betreft een verblijf op een voor verpleging ingerichte afdeling, waarvoor één of meer verpleegdagen worden geregistreerd. voor vrouwen toegenomen. Sinds 2007 neemt het aantal opnamen af. De weergegeven trends zijn gecorrigeerd voor ontwikkelingen in de omvang en leeftijdssamenstelling van de bevolking (standaardisatie). Ook het absoluut aantal ziekenhuisopnamen voor vrouwen (niet gestandaardiseerd) is in de periode 2007-2019 afgenomen: van ruim 15.000 in 2007 naar 9.785 in 2019.


 • A.M. Gommer (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
 • C. Hendriks, red. (RIVM)