Weinig bekend over risicofactoren voor non-hodgkinlymfomen

Over factoren die een rol spelen bij het ontstaan van non-hodgkinlymfomen is weinig bekend. Wel is duidelijk dat er een relatie is met het functioneren van het immuunsysteem. Dit is ook aannemelijk vanwege het feit dat lymfocyten deel uitmaken van het immuunsysteem.

Oorzaken van non-hodgkinlymfomen

Tabel: Factoren die het risico op het ontstaan verhogen

Beïnvloedende factor

Toelichting

Bron

Immunodeficiëntie (het tekortschieten van de afweer)

Immunodeficiëntie kan aangeboren en verworven zijn.
Verworven immunodeficiëntie kan bijvoorbeeld het gevolg zijn
van het gebruik van afweeronderdrukkende medicijnen bij
orgaantransplantatie of bij de behandeling van kanker.

 

(Auto-) immuunziekten

Onder meer Hashimoto’s thyreoiditis, Sjögren-syndroom, reumatoïde artritis
en coeliakie.

 

Chronische infecties

Het gaat hierbij om chronische infecties veroorzaakt
door bepaalde pathogenen, zoals hiv Human immunodeficiency virus (Humane Immunodeficiëntievirus) en hepatitis C.
Mogelijk is dit het gevolg van het feit dat het immuunsysteem
constant nieuwe lymfocyten aanmaakt ter bestrijding van de infectie.
Dit verhoogt de kans op mutaties/fouten in het dna en dus
in de eigenschappen van de lymfocyten.

 

Blootstelling aan bestrijdingsmiddelen

Het betreft bestrijdingsmiddelen gebruikt in land- en tuinbouw:
pesticiden, insecticiden en organische oplosmiddelen.

Clapp et al. 2008 Clapp, R. W., Jacobs, MM., Loechler, EL., Environmental and occupational causes of cancer: new evidence 2005-2007 (2008)

Blootstelling aan haarverf

 

Clapp et al. 2008 Clapp, R. W., Jacobs, MM., Loechler, EL., Environmental and occupational causes of cancer: new evidence 2005-2007 (2008)

Genetische factoren

Er zijn aanwijzingen dat veel voorkomende genvarianten,
bijdragen aan het risico op NHL Non-Hodgkin lymfomen.
Hierbij gaat het om genvarianten die een rol spelen in de afweer
(imuunsysteem), en die ieder op zich een laag risico met zich meebrengen.

Skibola et al. 2007 Skibola, CF., Curry, JD., Nieters, A, Genetic susceptibility to lymphoma (2007)

  • D. de Jong (VUmc VU Medisch Centrum Amsterdam)
  • A.M. Gommer (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)