Percentage vrouwen uit de doelgroep dat deelneemt aan het bevolkingsonderzoek borstkanker

Indicatorwaarde

Percentage

70,4

Verslagjaar: 2020

Trend

3-jarige trend
2018   
2020

Dalende trend; ongunstig; niet getoetst er is geen statistische toets uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil (er is geen statistische toets uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil )

Interpretatie indicator

Met het bevolkingsonderzoek kunnen voorstadia van borstkanker worden opgespoord. Door vroege signalering kan de incidentie Het aantal nieuwe gevallen van of nieuwe personen met een bepaalde ziekte in een bepaalde periode, absoluut of relatief. (Het aantal nieuwe gevallen van of nieuwe personen met een bepaalde ziekte in een bepaalde periode, absoluut of relatief.) van borstkanker worden teruggedrongen en door vroeg ingrijpen kan mogelijk sterfte worden voorkomen. Deze indicator geeft informatie over de effectiviteit van de uitnodiging voor de screening. Alleen wanneer een substantieel deel van de doelgroep bereikt wordt, mag worden verwacht dat het programma ook zijn doel haalt (gezondheidswinst door een bevolkingsonderzoek) en kosteneffectief is. De deelnamegraad geeft bovendien aan hoe de acceptatie is.

Internationaal

Sla de grafiek Deelname bevolkingsonderzoek borstkanker 2019 over en ga naar de datatabel

Bron: OECD Health StatisticsIntegraal Kankercentrum Nederland

* Vanwege de coronapandemie zijn de cijfers van 2020 lastig te vergelijken met die van eerdere jaren. De eventuele cijfers van 2020 staan daarom uitgevinkt. 
** Door een verschil in de noemer (leeftijd van de doelgroep) wijkt het internationale cijfer voor Nederland af van het trendcijfer.
1 Leeftijd van de doelgroep wijkt af van OECD noemer (50 - 69 jaar)
2 De frequentie van screenen wijkt af van OECD definitie (éénmaal per 2 jaar)
3 Ook opportunistische screening meegenomen (screening buiten het screeningsprogramma om)

 

Trend

Sla de grafiek Deelname bevolkingsonderzoek borstkanker 2004-2020 over en ga naar de datatabel

Bron: Monitor bevolkingsonderzoek borstkanker 2020 (IKNL/RIVM)

  • De coronapandemie is van invloed geweest op de deelnamecijfers, zie covid toelichting in tabel voor meer informatie. 

Verantwoordingstabel Borstkanker: deelname bevolkingsonderzoek

 

Toelichting

Volledige naam indicator

Percentage vrouwen uit de doelgroep dat deelneemt aan het bevolkingsonderzoek borstkanker

Bron

Landelijke monitoring en evaluatie bevolkingsonderzoek borstkankerOECD

Overige bronnen Facilitaire Samenwerking Bevolkingsonderzoeken, ingesteld door de vijf afzonderlijke screeningsorganisaties: ScreenIT

Berekening

Teller: vrouwen uit de doelgroep dat deelneemt aan het bevolkingsonderzoek borstkanker 
Noemer trend: aantal vrouwen uit de doelgroep (50 - 75 jarige vrouwen) 
Noemer internationaal: aantal vrouwen uit de doelgroep (50 - 69 jarige vrouwen)

Interpretatie

Met het bevolkingsonderzoek kunnen voorstadia van borstkanker worden opgespoord. Door vroege signalering kan de  incidentie Het aantal nieuwe gevallen van of nieuwe personen met een bepaalde ziekte in een bepaalde periode, absoluut of relatief. (Het aantal nieuwe gevallen van of nieuwe personen met een bepaalde ziekte in een bepaalde periode, absoluut of relatief.) van borstkanker worden teruggedrongen en door vroeg ingrijpen kan mogelijk sterfte worden voorkomen. Deze indicator geeft informatie over de effectiviteit van de uitnodiging voor de screening. Alleen wanneer een substantieel deel van de doelgroep bereikt wordt, mag worden verwacht dat het programma ook zijn doel haalt (gezondheidswinst door een bevolkingsonderzoek) en kosteneffectief is. De deelnamegraad geeft bovendien aan hoe de acceptatie is. 

Toelichting bij de referentiewaarde

De referentiewaarde is de 'acceptabele waarde' die door het  EU Europese unie (Europese unie)-rapport 'Against cancer - Cancer Screening in the European Union (2017)' wordt gehanteerd.

Jaar

2020

Literatuur

Ponti et al. 2017 Ponti, A., Anttila, A., Ronco, G., Senore, C., Against cancer - cancer screening in the European Union, Lyon (2017)