Risicovolle seks naar geslacht, leeftijd en opleiding

Sla de grafiek Risicovolle seks naar geslacht, leeftijd en opleiding 2020 over en ga naar de datatabel

Bron: Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor, CBS i.s.m. RIVM, Rutgers en Soa Aids Nederland

  • Laag opleidingsniveau = basisonderwijs, vmbo Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs, eerste 3 leerjaren van havo Hoger algemeen voortgezet onderwijs/vwo Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs of de assistentenopleiding (mbo Middelbaar beroepsonderwijs-1).
  • Middelbaar opleidingsniveau = bovenbouw van havo/vwo, basisberoepsopleiding (mbo-2), vakopleiding (mbo-3) en middenkader- en specialistenopleidingen (mbo-4).
  • Hoog opleidingsniveau = hbo Hoger beroepsonderwijs of wo Wetenschappelijk Onderwijs.
  • De dataverzameling van de Gezondheidsenquête was in 2020 verstoord door de COVID-19-pandemie. Ook hebben de pandemie en de bijbehorende maatregelen mogelijk de leefstijl van de respondenten beïnvloed. Zie de verantwoording voor meer informatie.

Geen opleidingsverschillen in seksueel risicogedrag

De grafiek presenteert cijfers over seksueel risicogedrag naar opleiding over 2020. Risicovolle seks betekent geen condoomgebruik bij het laatste sekscontact met een partner waar je geen relatie mee hebt. De verschillen zijn statistisch getoetst een statistische toets is uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil .

Tussen opleidingsgroepen zijn geen significante verschillen gevonden in seksueel risicogedrag in 2020.

Meer informatie

  • C. Zomer (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
  • H. Giesbers, red. (RIVM)