Integrale kankercentra spelen belangrijke rol in zorgaanbod

Alle ziekenhuizen zijn aangesloten bij een integraal kankercentrum. Landelijk wordt samengewerkt binnen het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL Integraal Kankercentrum Nederland ). Het IKNL bevordert dat mensen met kanker en hun naasten zo dicht mogelijk bij huis toegang hebben tot een samenhangend en kwalitatief verantwoord zorgaanbod. De integrale kankercentra richten zich op het verbeteren van behandeling, zorg en klinisch onderzoek binnen de oncologie. Daarnaast hebben zij een taak in het opzetten en ondersteunen van netwerken voor palliatieve zorg.
Het IKNL is in 2011 ontstaan door een bundeling van zeven regionale kankercentra. Per januari 2014 zijn ook het Integraal Kankercentrum Zuid en het IKNL samengevoegd. De regionale kankercentra werkten voorheen samen in de Vereniging van Integrale Kankercentra (VIKC).

Integraal Kankercentrum Nederland voert regie over zorgrichtlijnen

Het IKNL voert de regie over de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van richtlijnen voor de oncologische en palliatieve zorg. Landelijke multidisciplinaire werkgroepen van het IKNL ontwikkelen de richtlijnen op basis van uitkomsten van klinisch vergelijkend onderzoek. Er zijn ongeveer 145 richtlijnen ontwikkeld. Op de website 'Oncoline'van het IKNL, zijn alle oncologische richtlijnen te raadplegen, inclusief de richtlijnen palliatieve zorg. Op Oncoline staat ook een overzicht van richtlijnen die in ontwikkeling zijn.

Richtlijnen voor palliatieve zorg en aanverwante documenten zijn te vinden op de door het IKNL beheerde website 'Pallialine'.


Bijna 136.000 ziekenhuisopnamen voor kanker in 2019

In 2019 waren er 135.815 klinische ziekenhuisopnamen voor kwaadaardige nieuwvormingen (kanker). Het totaal aantal klinische ziekenhuisopnamen had betrekking op 842.555 opnamedagen, waarmee de gemiddelde opnameduur 6,2 dagen bedroeg. In 2019 waren er 28.405 klinische ziekenhuisopnamen voor niet-kwaadaardige nieuwvormingen. Het totaal aantal klinische ziekenhuisopnamen had betrekking op 109.155 opnamedagen, waarmee de gemiddelde opnameduur 3,8 dagen bedroeg.
Het aantal opnamen kan hoger zijn dan het aantal opgenomen personen, omdat een persoon meerdere keren per jaar opgenomen kan zijn.

Tabel: Ziekenhuisopnamen voor kanker 2019: Kwaadaardige en niet-kwaadaardige nieuwvormingen
 

Kwaadaardige nieuwvormingen (kanker)

Niet-kwaadaardige nieuwvormingen

 

Mannen

Vrouwen

Totaal

Mannen

Vrouwen

Totaal

Aantal klinische opnamen Een klinische opname betreft een verblijf op een voor verpleging ingerichte afdeling, waarvoor één of meer verpleegdagen worden geregistreerd.

72.080

63.740

135.815

11.980

16.420

28.405

 • Aantal verpleegdagen

457.830

384.725

842.555

46.945

62.210

109.155

 • Gemiddelde opnameduur (dagen)

6,4

6

6,2

3,9

3,8

3,8

Aantal dagopnamen

143.070

185.055

328.125

43.085

38.900

81.980

Aantal observaties Een observatie is een 'langdurige observatie zonder overnachting'. Dit is een niet geplande vorm van verpleging van minimaal vier aaneengesloten uren, zonder overnachting, op een voor verpleging ingerichte afdeling, met als doel observatie van de patiënt. Een observatie omvat ten minste een…

595

450

1.050

65

95

160

Totaal opnamen

215.745

249.245

464.990

55.135

55.415

110.545

  Bron: Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (gedownload van CBS Centraal Bureau voor de Statistiek StatLine in mei 2021)

  • Kwaadaardige nieuwvormingen: ICD10-codes: C00-C97
  • Niet-kwaadaardige nieuwvormingen: ICD10-codes: D00-D48
  • Aantal opnamen en verpleegdagen zijn afgerond op vijftallen
  • Cijfers zijn voorlopig
  • Achterliggende cijfers op CBS StatLine

  • A.M. Gommer (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
  • C. Hendriks, red. (RIVM)