Meeste gevallen van luchtwegtumoren in Zuid-Limburg

Deze kaart toont het jaarlijks aantal vastgestelde diagnoses van invasieve luchtwegtumoren per 10.000 inwoners. In Zuid-Limburg is het aantal nieuwe gevallen van invasieve luchtwegtumoren relatief het grootst. In de periode 2016-2019 zijn er 57.188 nieuwe gevallen van invasieve luchtwegtumoren geregistreerd in de Nederlandse Kankerregistratie. Dat betekent dat gemiddeld per jaar in Nederland 8,3 van de 10.000 inwoners te maken krijgt met deze vorm van kanker. De regionale verschillen worden niet verklaard door regionale variaties in leeftijd en geslacht, omdat voor deze factoren is gecorrigeerd.

Vergelijk met andere kaart

Meer informatie


Hoogste sterfte aan longkanker in Zuid-Limburg en West-Brabant

In de doodsoorzakenstatistiek wordt voor Zuid-Limburg en West-Brabant het hoogste sterftecijfer aan longkanker gemeld. De laagste sterfte aan longkanker is geregistreerd in de regio's Zeeland en IJsselland. In Nederland zijn volgens de CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Doodsoorzakenstatistiek in de periode 2013 t/m 2016 bijna 41.800 personen aan longkanker overleden. Dat zijn jaarlijks gemiddeld ongeveer 10.450 sterfgevallen Longkanker is daarmee de kankervorm waar de meeste mensen in Nederland aan overlijden. 

Toelichting regionale verschillen

De regionale spreiding is getoetst een statistische toets is uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Deze significantieniveaus zijn via de kaart op te vragen. Significantie geeft een nadere verklaring van de waarde die we mogen hechten aan de gepresenteerde verschillen. 

Vergelijk met andere kaart

Meer informatie


  • H. Giesbers (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
  • C.M. Deuning (RIVM)